(ORDINUL MSP 1142/2007) Noul nomenclator de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1142/2007 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

MINISTERUL SANATATII PUBLICE

ORDIN privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesionalăşi salarizare nr. ………………. în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

ART.1

Se aprobă Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprins în anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART.2 Specialităţile obţinute anterior prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare rămân valabile. ART.3

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reţeaua sanitară, publicate, în specialităţile create sau care au asimilat specialităţi sub incidenţa normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care şi-au păstrat vechea specialitate, cât şi cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

ART.4

(1)
Denumirea specialităţii Chirurgie cardiacăşi a vaselor mari se modifică în Chirurgie cardiovasculară.
(2)
Medicii confirmaţi rezidenţi în specialitatea Chirurgie cardiacăşi a vaselor mari, aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, susţin examen de medic specialist şi se confirmă specialişti în specialitatea Chirurgie cardiovasculară.

ART. 5

Medicii specialişti şi primari, confirmaţi în specialităţile a căror denumire s-a modificat, îşi pot păstra vechea denumire a specialităţii sau pot solicita schimbarea acesteia conform prevederilor prezentului ordin.

ART.6

Specialitatea Ortopedie şi traumatologie şi specialitatea Sănătate publică şi management asimilează specialităţi medicale atestate prin certificate de medic specialist, după cum urmează:

a) specialitatea Ortopedie şi traumatologie asimilează specialitatea Ortopedie pediatrică; b) specialitatea Sănătate publicăşi management asimilează specialitatea Igienă. ART. 7

(1)
Prin efectul prezentului ordin, începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidenţiat, accesul la formare în specialităţile asimilate se sistează.
(2)
De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea Ortopedie şi traumatologie si specialitatea Sănătate publicăşi management cuprind şi domenii din specialitatea inclusă, în proporţia care să garanteze însuşirea adecvată a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare desfăşurării asistenţei medicale de specialitate în aceste domenii.
(3)
Durata de pregătire în specialităţile de asimilare nu se modifică.
(4)
Certificatul de medic specialist în una dintre specialităţile de asimilare, eliberat la finele formării prevăzute la alin. (2), abilitează deţinătorul să exercite activităţile specialităţii de asimilare, precum şi activităţile specifice specialităţii asimilate. ART. 8
(1)
Medicii rezidenţi în curs de specializare în una dintre specialităţile asimilate pot opta pentru reprofilarea în specialitatea de asimilare începând cu data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006.
(2)
Formarea în specialitatea de asimilare a medicilor rezidenţi reprofilaţi respectă condiţia de durată prevăzută de prezentul ordin pentru această specialitate şi se face prin parcurgerea diferenţelor de curriculum şi de durată de pregătire, rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoaştere a stagiilor comune, în specialitatea de asimilare.

ART. 9

Prin excepţie de la prevederile art. 8, medicii rezidenţi confirmaţi în una dintre specialităţile asimilate, care, la data prevăzută la alin. (1) al aceluiaşi articol, se află în ultimul an de pregătire, îşi continuă formarea şi susţin examen de medic specialist în specialitatea în care au fost confirmaţi medici rezidenţi.

ART.10

Medicii confirmaţi specialişti şi primari în specialităţile Igienăşi Ortopedie pediatrică îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din titlul şi gradul profesional dobândit. Aceştia au acces cu prioritate la formare în specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.

ART. 11

Ministerul Sănătăţii Publice va organiza programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate în domeniul specialităţilor pentru care, conform prezentului ordin, se sistează accesul la formare.

ART. 12

(1)
Până la data confirmării ca specialişti în specialităţile Ortopedie şi traumatologie, respectiv Sănătate publicăşi management a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, unităţile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialităţile asimilate cărora li se aplică procedura prevăzută la art. 6.
(2)
Ulterior datei prevăzute la alin. (1), pentru structurile care asigură asistenţa medicală de specialitate în domeniul unei specialităţi asimilate, unităţile sanitare publice vor organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea care a inclus specialitatea medicală respectivă. ART. 13
(1)
Pentru specialitatea Chirurgie oralăşi maxilo-facială, la concursurile de rezidenţiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006 - 2008 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum şi cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. În cazul specialităţii Chirurgie oralăşi maxilo-facială, concursul de rezidenţiat organizat în aceste sesiuni se va susţine pe locuri stabilite separat pentru absolvenţii facultăţilor de medicinăşi pentru absolvenţii facultăţilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialităţile chirurgicale şi, respectiv, pentru specialităţile medico-dentare.
(2)
Acordarea dreptului de exercitare a activităţilor de medic specialist chirurgie oralăşi maxilo-facială candidaţilor confirmaţi rezidenţi în această specialitate în urma concursurilor de rezidenţiat organizate în sesiunile 2006 -2008 se va face numai după obţinerea celei de a doua licenţe, după caz, medicină, respectiv, medicină dentară.
(3)
Începând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidenţiat în specialitatea Chirurgie oralăşi maxilo-facială vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicinăşi în medicină dentară.

ART. 14

Rezidenţii în specialităţile stomatologie generalăşi farmacie generală îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialităţile în care au fost confirmaţi.

ART. 15

(1)
Începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidenţiat, accesul la formare în specialitatea Industrie farmaceuticăşi cosmetică se sistează.
(2)
Rezidenţii în specialitatea industrie farmaceuticăşi cosmetică îşi continuă pregătirea şi susţin examenul de specialist în specialitatea în care au fost confirmaţi.

ART.16

Farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, care fac dovada unei experienţe profesionale de cel puţin 3 ani, însuşită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialităţile farmaceutice cuprinse în anexa 1 pot fi recunoscuţi ca specialişti.

ART. 17

(1)
Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii primari îşi păstrează drepturile câştigate care decurg din gradul profesional dobândit.
(2)
Dovezile care atestă un grad profesional similar gradului de primar, eliberate de autorităţile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ale Confederaţiei Elveţiene, medicilor, medicilor dentişti sau farmaciştilor cetăţeni ai acestor state, sunt recunoscute de Ministerul Sănătăţii Publice.

ART. 18

Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii specialişti şi primari pot obţine a doua specialitate şi pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 19

Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesionalăşi salarizare, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 20

La data intrării în vigoare a prezentului Ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.1044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.743 din 31 august 2006.

ART. 21 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA 1

NOMENCLATORUL

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

1. SPECIALITĂŢI MEDICALE

A. Specialităţi clinice

a) Grupa medicală

Nr. Denumirea specialităţii Durata de crt. pregătire

1. Alergologie şi imunologie clinică
2. Anestezie şi terapie intensivă
3. Boli infecţioase

5 ani
5 ani
5 ani
4. Cardiologie
5. Dermatovenerologie
6. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
7. Endocrinologie
8. Expertiză medicală a capacităţii de muncă
9. Farmacologie clinică
10. Gastroenterologie
11. Genetică medicală
6 ani
5 ani
5 ani
5 ani
4 ani
4 ani
5 ani
5 ani
12. Geriatrie şi gerontologie
13. Hematologie
14. Medicină de familie
5 ani
5 ani
3 ani
15. Medicină de urgenţă
16. Medicină internă
5 ani
5 ani
17. Medicina muncii 4 ani

18. Medicină sportivă
19. Nefrologie
20. Neonatologie
21. Neurologie
22. Neurologie pediatrică
23. Oncologie medicală
24. Pediatrie

5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
5 ani
25. Pneumologie
26. Psihiatrie

5 ani
5 ani

27. Psihiatrie pediatrică
28. Radioterapie
29. Recuperare, medicină fizică şi balneologie
30. Reumatologie

5 ani
5 ani
5 ani
5 ani

b) Grupa chirurgicală

Nr. Denumirea specialităţii Durata de crt. pregătire

 1. Chirurgie cardiovasculară 7 ani
 2. Chirurgie generală 6 ani
 3. Chirurgie oralăşi maxilo-facială 5 ani
 4. Chirurgie pediatrică 6 ani
 5. Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă 6 ani
 6. Chirurgie toracică 6 ani
 7. Chirurgie vasculară 5 ani
 8. Neurochirurgie 7 ani
 9. Obstetrică-ginecologie 5 ani
 10. Oftalmologie 5 ani
 11. Ortopedie pediatrică (*) 6 ani
 12. Ortopedie şi traumatologie 6 ani
 13. Otorinolaringologie 5 ani
 14. Urologie 5 ani

2'. Specialitate chirurgicală cu condiţii de acces în curs de armonizare la normele Uniunii Europene

Nr. Denumirea specialităţii Durata de crt. pregătire

37. Chirurgie oralăşi maxilo-facială (**) 5 ani

B. Specialităţi paraclinice

Nr. Denumirea specialităţii Durata de crt. pregătire

 1. Anatomie patologică 5 ani
 2. Epidemiologie 4 ani
 3. Igienă (*) 4 ani
 4. Medicină de laborator 5 ani
 5. Medicină legală 5 ani
 6. Medicină nucleară 4 ani
 7. Radiologie-imagistică medicală 5 ani
 8. Sănătate publicăşi management 4 ani

2. SPECIALITĂŢI MEDICO-DENTARE

Nr. Denumirea specialităţii Durata de crt. pregătire

 1. Chirurgie dento-alveolară 3 ani
 2. Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 3 ani

3. SPECIALITĂŢI FARMACEUTICE

Nr. Denumirea specialităţii Durata de crt. pregătire

 1. Farmacie clinică 3 ani
 2. Industrie farmaceuticăşi cosmetică (***) 3 ani
 3. Laborator farmaceutic 3 ani

NOTĂ:

 1. La specializările prevăzute la pct. A. 1, 2 şi B au acces absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină.
 2. (*) specialitati care se asimilează;

(**)Pentru specialitatea Chirurgie oralăşi maxilo-facială la concursurile de rezidenţiat organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în sesiunile 2006 - 2008 se pot prezenta deţinătorii diplomei de medic, precum şi deţinătorii diplomei de medic stomatolog.

Începând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidenţiat în specialitatea Chirurgie oralăşi maxilo-facială vor fi confirmaţi rezidenţi numai medicii care au două licenţe, în medicinăşi în medicină dentară. (***) Începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidenţiat, accesul la formare în specialitatea Industrie farmaceuticăşi cosmetică se sistează

ANEXA 2

LISTA Specialităţilor pentru care formarea se face la solicitarea unitatilor sanitare ( prin rezidentiat sau a doua specialitate)

Nr. Denumirea specialităţii durata de crt. pregătire

 1. Epidemiologie 4 ani
 2. Expertiza medicala a capacitaţii de munca 4 ani
 3. Genetică medicală 5 ani
 4. Medicina sportiva 5 ani
 5. Neonatologie 5 ani
 6. Neurologie pediatrică 5 ani
 7. Oncologie medicală 5 ani
_________________________________________________________________

ANEXA 3

LISTA Specialităţilor care asimilează specialitati in care se sistează accesul la formare

Nr. Denumirea specialităţii Denumirea specialităţii crt. de asimilare asimilate

 1. Ortopedie şi traumatologie - Ortopedie pediatrică
 2. Sănătate publicăşi management - Igienă

Inapoi la Ghidul Medical